About this item...

Polybetes delfini Simon, 1904

HOLOTYPE

Specimen

F
épigyne séparé

Taxonomy

Arthropoda
Arachnida
Araneae
Sparassidae
Polybetes delfini Simon, 1904

Origin

Puenta Arenas
1901-01-01/1901-12-31

Determination