About this item...

Halodromus patellidens (Levy, 1977)

Set of 11 specimens

Taxonomy

Arthropoda
Arachnida
Araneae
Philodromidae
Halodromus patellidens (Levy, 1977)

Origin

Aden
1889-03-01/1889-03-31