About this item...

Neireia filiformis (J.Agardh) Zanardini

Specimen

MNHN-CO-CO02768

Taxonomy

Neireia filiformis (J.Agardh) Zanardini

Origin

13 Bouches-du-Rhône
Marseille
Marseille

Determination history

Picquenard
"Nereia filiformis (J.Ag.) Zanard."
"Desmarestia filiforlis J. Ag."