About this item...

Takecallis sasae (Matsumura, 1917)

Specimen

Taxonomy

Arthropoda
Insecta
Hemiptera
Aphididae
Calaphidinae
Panaphidini
Takecallis sasae (Matsumura, 1917)

Origin

Hokkaido
Jozankei, Sapporo
1962-09-22