About this item...

Poecilocloeus napoana Amedegnato & Poulain, 1987

HOLOTYPE

Specimen

M

Taxonomy

Arthropoda
Insecta
Orthoptera
Acrididae
Proctolabinae
Proctolabini
Poecilocloeus napoana Amedegnato & Poulain, 1987

Origin

Napo
Rio Aguarico, San Pablo
1984-07-01/1984-08-31

Determination