En savoir plus...

Poecilocloeus estironana Amedegnato & Poulain, 1987

HOLOTYPE

Spécimen

M

Taxonomie

Arthropoda
Insecta
Orthoptera
Acrididae
Proctolabinae
Proctolabini
Poecilocloeus estironana Amedegnato & Poulain, 1987

Origine

Loreto
Rio Ampiyacu, Estiron
1981-10-01/1981-10-31

Détermination