En savoir plus...

Phaeoparia tingomariae Carbonell, 2002

HOLOTYPE + PARATYPE(S)

Spécimen

M

Taxonomie

Arthropoda
Insecta
Orthoptera
Romaleidae
Romaleinae
Phaeopariini
Phaeoparia tingomariae Carbonell, 2002

Origine

Huanuco
Las Delicias (Tingo Maria)
1978-09-01/1978-09-30

Détermination

Carbonell C.S. 1996 HOLOTYPE + PARATYPE(S)