About this item...

Thalpomena azureipennis Uvarov, 1927

Specimen

M

Taxonomy

Arthropoda
Insecta
Orthoptera
Acrididae
Oedipodinae
Sphingonotini
Thalpomena azureipennis Uvarov, 1927

Origin

Sous
Tiriouine
1954-07-01