About this item...

Acheta meridionalis (Uvarov, 1921)

Specimen

M

Taxonomy

Arthropoda
Insecta
Orthoptera
Gryllidae
Gryllinae
Acheta meridionalis (Uvarov, 1921)

Origin

Teneriffe
1900-01-01/1900-12-31