About this item...

Vespa auraria var.nigrithorax du Buysson, 1905

Specimen

F
V. auraria Sm.; var; nigrithorax; v. nov. Buyss.

Taxonomy

Arthropoda
Insecta
Hymenoptera
Vespidae
Vespinae
Vespa auraria var.nigrithorax du Buysson, 1905

Origin

Determination