About this item...

Zaphrentis

Set of 4 fossil specimens

MNHN-GG-GG2004-55092
Zaphrentis

Taxonomy

Cnidaria
Anthozoa
Zaphrentis

Stratigraphy

Determination

Zaphrentis