About this item...

Hyotherium sommeringi

Fossil specimen

MNHN-GG-GG2004-79910
Hyotherium cf. sommeringi

Taxonomy

Chordata
Mammalia

Origin

45-loiret
Baigneaux

Stratigraphy

Determination

Hyotherium sommeringi