About this item...

Bryopesanser pesanseris? (Smitt, 1873)

Set of 5 specimens

MNHN-IB-2008-2197

Taxonomy

Bryozoa
Gymnolaemata
Cheilostomatida
Escharinidae
Bryopesanser pesanseris? (Smitt, 1873)