About this item...

Larvapora mawsoni (Livingstone, 1928)

Set of 3 specimens

MNHN-IB-2008-5469

Taxonomy

Bryozoa
Gymnolaemata
Cheilostomatida
Aspidostomatidae
Larvapora mawsoni (Livingstone, 1928)

Determination