About this item...

Geranium saxatile Kar. & Kir.

TYPE

Specimen

MNHN-P-P00757898
ASI (Asia)

Taxonomy

Geraniaceae
Geranium saxatile Kar. & Kir.

Origin

In subalpinis et alpinis lapidosis Alatau ad fl. Lepsa, Baskan et Sarchan
fl
I.P. Kiriloff
1841

Determination

TYPE
Ok., E. Spach

Online references