About this item...

Hymenoston subglobosum Hornsch.

Specimen

MNHN-PC-FUSION12174

Taxonomy

Hymenoston subglobosum Hornsch.

Origin

Rio de janeiro
avec Gymnostomum micaceum Schlecht., Hymenostomum nitidulum Br. et Schimp. et Hymenostomum subglobosum Nees et Hornsch.