About this item...

Ectropothecium obtusulum (Cardot) Z.Iwats.

Specimen

MNHN-PC-PC0097018
ASI (Asia)
Flora of China, B115
Prêt B98-39 pour Higushi, Tsukuba, Japon. Retour 02.04.09

Taxonomy

Hypnaceae
Ectropothecium obtusulum (Cardot) Z.Iwats.

Origin

Fukien Province
Buong Kang, Yenping
1925-7-1
900
on wet rock by mountain stream

Determination history

fide Yi, Zhao-Qin, Si He, Jun-Jie Wang, Li-Qiang Mu, et Yu Jia. cf. Brittonia, 7 février 2022. https://doi.org/10.1007/s12228-021-09695-4
Seki 1972
Thériot SYNTYPE
SYNTYPE
fide Yi, Zhao-Qin, Si He, Jun-Jie Wang, Li-Qiang Mu, et Yu Jia. cf. Brittonia, 7 février 2022. https://doi.org/10.1007/s12228-021-09695-4
Higuchi 2008 SYNTYPE