About this item...

Opistophthalmus opinatus (Simon, 1888)

HOLOTYPE

Specimen

Taxonomy

Arthropoda
Arachnida
Scorpiones
Scorpionidae
Opistophthalmus opinatus (Simon, 1888)

Origin

Kalahari