About this item...

Vaejovis kochi Sissom, 1991

HOLOTYPE

Specimen

M

Taxonomy

Arthropoda
Arachnida
Scorpiones
Vaejovidae
Vaejovis kochi Sissom, 1991

Origin

Progreso, Hidalgo
1963-07-05

Determination