Brachytarsomys

Zoology

Taxonomy

Mammalia 13
Rodentia 13
Nesomyidae 13

Specimens registered in collections

Collection Number of specimens (or sets)
Mammals (ZM) 13