Hypsugo

Zoology

Taxonomy

Mammalia 2
Chiroptera 2
Vespertilionidae 2

Specimens registered in collections

Collection Number of specimens (or sets)
Mammals (ZM) 2