Otaria

Zoology

Taxonomy

Chordata 1
Mammalia 48
Carnivora 48
Otariidae 48

48 Specimens registered in collections

Collection Number of specimens (or sets)
Mammals (ZM) 47
Paleontology (F) 1