Otaria

Zoology

Taxonomy

Chordata 1
Mammalia 54
Carnivora 54
Otariidae 52

54 Specimens registered in collections

Collection Number of specimens (or sets)
Mammals (ZM) 53
Paleontology (F) 1