Rhagada

Zoology

Taxonomy

Mollusca 1
Stylommatophora 1
Camaenidae 1

Specimens registered in collections

Collection Number of specimens (or sets)
Molluscs (IM) 1