Bryoerythrophyllum inaequalifolium (Taylor) Zander

Botany