Cephalostigmaton tonkinensis (Gagnep.) Yakovlev

Botany