Cochlespira pulcherrissima (Kira, 1955)

Zoology

Taxonomy

Mollusca 5
Gastropoda 5
Neogastropoda 5
Cochlespiridae 5
Cochlespira 5

Specimens registered in collections

Collection Number of specimens (or sets)
Molluscs (IM) 5