Gonostomopsis auridens (Rang, 1834)

Zoology

Taxonomy

Mollusca 5
Gastropoda 5
Stylommatophora 5
Pleurodontidae 5
Gonostomopsis 5

Specimens registered in collections

Collection Number of specimens (or sets)
Molluscs (IM) 5