Larvapora mawsoni (Livingstone, 1928)

Zoology

Taxonomy

Bryozoa 1
Gymnolaemata 1
Cheilostomatida 1
Aspidostomatidae 1
Larvapora 1

Specimens registered in collections

Collection Number of specimens (or sets)
Bryozoans Brachiopods (IB) 1