Myiopsitta Orbygnesia Souancé, 1856

Zoology

Name-bearing types

SYNTYPE MNHN-ZO-MO-2004-107
SYNTYPE MNHN-ZO-MO-2004-115