Perdix megapodia Temminck, 1828

Zoology

Name-bearing types

SYNTYPE MNHN-ZO-2013-28
SYNTYPE MNHN-ZO-2013-29
SYNTYPE MNHN-ZO-2013-30