About this item...

Neoxantholinus giachinoi Bordoni, 2013

HOLOTYPE

Specimen

Giachino P. M. & Bordoni A.
M
Nouvelle Calédonie, La Foa Pocquereux m 50, 10.II.2006, P. M. Giachino leg.

Taxonomy

Coleoptera
Staphylinidae
Staphylininae
Xantholinini
Neoxantholinus giachinoi Bordoni, 2013

Origin

La Foa, station agronomique de Pocquereux
2006-02-10
21° 42' 0'' S ; 165° 49' 58.8'' E

Determination

Bordoni A. 2013 HOLOTYPE
, - Revisione degli Xantholinini delta sottoregione polinesiana (Coleoptera Staphylinidae). Memorie della Società Entomologica Italiana, 90 (1) : 3-58.