About this item...

Ectropothecium obtusulum (Cardot) Z.Iwats.

Specimen

MNHN-PC-PC0097019
ASI (Asia)
Flora of China, B121
Prêt B98-39 pour Higushi, Tsukuba, Japon. Retour 02.04.09

Taxonomy

Hypnaceae
Ectropothecium obtusulum (Cardot) Z.Iwats.

Origin

Fukien Province
Buong Kang, Yenping
fr
1925-7-3
800
on wet rocks by stream

Determination history

fide Yi, Zhao-Qin, Si He, Jun-Jie Wang, Li-Qiang Mu, et Yu Jia. cf. Brittonia, 7 février 2022. https://doi.org/10.1007/s12228-021-09695-4
Higuchi 2008 SYNTYPE
Thériot SYNTYPE
ISOLECTOTYPE
Isolectotype designated here fide Yi, Zhao-Qin, Si He, Jun-Jie Wang, Li-Qiang Mu, et Yu Jia. cf. Brittonia, 7 février 2022. https://doi.org/10.1007/s12228-021-09695-4
Seki 1972