Gibbula

Zoology

Taxonomy

Mollusca 192
Gastropoda 192
Vetigastropoda 40
Calliostomatidae 1
Solariellidae 1
Trochidae 190

Species

192 Specimens registered in collections

Collection Number of specimens (or sets)
Molluscs (IM) 152
Paleontology (F) 40