Hincksina Norman, 1903

Zoology

Taxonomy

Bryozoa 35
Gymnolaemata 35
Cheilostomata 13
Cheilostomatida 22
Flustridae 30
Hincksinidae 5

35 Specimens registered in collections

Collection Number of specimens (or sets)
Bryozoans Brachiopods (IB) 22
Paleontology (F) 13