Hincksina Norman, 1903

Zoology

Taxonomy

Bryozoa 30
Gymnolaemata 30
Cheilostomata 13
Cheilostomatida 17
Flustridae 25
Hincksinidae 5

30 Specimens registered in collections

Collection Number of specimens (or sets)
Bryozoans Brachiopods (IB) 17
Paleontology (F) 13