Ovibos

Zoology

Taxonomy

Chordata 47
Mammalia 57
Artiodactyla 57
Bovidae 57

57 Specimens registered in collections

Collection Number of specimens (or sets)
Mammals (ZM) 10
Paleontology (F) 47