Phascogale

Zoology

Taxonomy

Mammalia 6
Dasyuromorphia 6
Dasyuridae 5

Specimens registered in collections

Collection Number of specimens (or sets)
Mammals (ZM) 6