Axius (Eiconaxius) caribbaeus (Faxon, 1896)

Zoology